Політика обробки персональних даних | Компанія ТермаСтіл - thermasteel.ua

Політика обробки персональних даних ТЕРМАСТІЛ

1. Загальні положення

1.1. Дана Політика обробки персональних даних (далі – Політика), прийнята ТОВ «ТЕРМАСТІЛ» (ОГРН 34742308, ІПН 34742308, юридична адреса: 36009, Україна, Полтава, вул. Зіньківська, 52) (далі – ТЕРМАСТІЛ), порядок та умови обробки персональних даних Відвідувачів сайту, заходи щодо забезпечення безпеки та захисту персональних даних

1.2. Справжня Політика розроблена відповідно до вимог закону України "Про персональні дані" та опублікована для необмеженого доступу на сайті ТЕРМАСТІЛ за адресою: thermasteel.ua

1.3. ТЕРМАСТІЛ гарантує дотримання конфіденційності щодо отриманих персональних даних з урахуванням положень цієї Політики та зобов'язується використовувати їх лише з метою, зазначеною у Політиці.

2. Поняття та склад персональних даних

2.1. Перелік персональних даних, що підлягають захисту в ТЕРМАСТІЛ, формується відповідно до закона України «Про персональні дані».

2.2. ТЕРМАСТІЛ проводить обробку та захист персональних даних (включаючи прізвище, ім'я, місце роботи, посаду, контактний телефон, адресу електронної пошти та ін.) Відвідувачів Сайту ТЕРМАСТІЛ thermasteel.ua (далі – Сайт), а також персональних даних, що надходять на адресу корпоративної пошти ТЕРМАСТІЛ info.thermasteel@gmail.com (далі – Корпоративна пошта), суб'єктів, які висловили Згоду на обробку персональних даних (далі – Згода) шляхом надсилання інформації через вибрані форми (далі – Форми) на сторінках Сайту або надсилання електронного листа. Моментом прийняття Згоди є маркування відповідного поля у Формі та натискання на кнопку надсилання Форми на будь-якій сторінці Сайту, а також натискання на кнопку надсилання електронного листа, що містить персональні дані суб'єкта, на адресу Корпоративної пошти.

2.3. Під час перегляду Сайту ТЕРМАСТІЛ, читання текстів та завантаження іншої інформації відбувається автоматична реєстрація певних даних про комп'ютер, з якого Відвідувач Сайту переглядає Сайт ТЕРМАСТІЛ. Під час перегляду Сайту ТЕРМАСТІЛ збирається така інформація:

 • дата та час відвідування Сайту;
 • кількість відвіданих сторінок, їх назви та тривалість перегляду;
 • IP-адреса, присвоєна пристрою для виходу до Інтернету;
 • тип браузера та операційної системи;
 • URL сайту, з якого було здійснено перехід.

3. Цілі обробки персональних даних

3.1. Обробка персональних даних Відвідувачів Сайту здійснюється в таких цілях, як:

 • направлення Відвідувачам Сайту довідкової та маркетингової інформації через надсилання повідомлень на адресу електронної пошти, зазначеної Відвідувачами Сайту;
 • надання Відвідувачам можливості зворотного зв'язку з ТЕРМАСТІЛ;
 • надання Відвідувачам Сайту консультацій з питань, що стосуються виконуваним послугам, з метою маркетингової діяльності та підтримки Відвідувачів Сайту, а також в інших цілях, що не суперечать чинному законодавству України та умовам угод між ТЕРМАСТІЛ та відповідними відвідувачами Сайту.

4. Принципи та умови обробки персональних даних

4.1. Обробка персональних даних ТЕРМАСТІЛ ґрунтується на наступних принципах:

 • законності та справедливої ​​основи;
 • обмеженням досягнення конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей;
 • недопущенням обробки персональних даних, несумісної з метою збору персональних даних;
 • недопущенням об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою;
 • зміст та обсяг оброблюваних персональних даних повинні відповідати заявленим цілям обробки;
 • зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають принципи обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, договором, стороною якого вигодонабувачем або поручителем, за яким є суб'єкт персональних даних;
 • інших принципів, передбачених чинним законодавством України щодо персональних даних.

4.2. ТЕРМАСТІЛ здійснює обробку персональних даних за наявності хоча б однієї з умов:

 • суб'єкт персональних даних дав згоду на обробку персональних даних;
 • обробка персональних даних необхідна для реалізації прав і законних інтересів ТЕРМАСТІЛ задля досягнення суспільно значимих цілей за умови, що при цьому не порушуються права та свободи суб'єкта персональних даних;
 • обробка персональних даних здійснюється у статистичних чи інших дослідницьких цілях, за умови обов'язкового знеособлення персональних даних;
 • інших умов, передбачених чинним законодавством України щодо персональних даних.

5. Права та обов'язки суб'єкта персональних даних

5.1. Суб'єкт персональних даних має право:

 • вимагати уточнення своїх персональних даних, їх оновлення, блокування чи знищення;
 • отримувати перелік своїх персональних даних, що обробляються ТЕРМАСТІЛ, джерело їх отримання, інформацію про терміни обробки своїх персональних даних, у тому числі про терміни їх зберігання та інші відомості про обробку своїх персональних даних;
 • вимагати повідомлення всіх осіб, яким раніше було повідомлено його невірні або неповні персональні дані, про всі здійснені виправлення або доповнення;
 • оскаржити в установленому порядку неправомірні дії чи бездіяльність під час обробки його персональних даних.

5.2. Відвідувачі Сайту зобов'язуються надавати лише достовірні дані про себе.

5.3. Згода на обробку персональних даних видається Відвідувачем на весь термін, необхідний для досягнення цілей обробки.

5.4. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана Відвідувачем шляхом направлення письмової заяви на адресу ТЕРМАСТІЛ: 36009, Україна, Полтава, вул. Зіньківська, 52 або за адресою Корпоративної пошти (info.thermasteel@gmail.com).

5.5. Особи, які передали відомості до ТЕРМАСТІЛу через Сайт про іншого суб'єкта персональних даних, не маючи при цьому згоди суб'єкта, чиї персональні дані були передані, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6. Права та обов'язки ТЕРМАСТІЛ

6.1. ТЕРМАСТІЛ ніколи не запитує у Відвідувача Сайту відомості про його расову, національну приналежність, політичні погляди, релігійні та філософські переконання, стан здоров'я, інтимне життя.

6.2. У результаті обробки персональних даних ТЕРМАСТІЛ вправі здійснювати: збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Відвідувача.

6.3. У разі участі Відвідувачів у заходах, які організовують ТЕРМАСТІЛ, останній має право розкрити відповідні персональні дані Відвідувачів особам, які беруть участь в організації такого заходу.

6.4. ТЕРМАСТІЛ не має права передавати персональні дані Відвідувачів Сайту третій стороні за винятком таких осіб:

 • уповноважених державних органів у межах їх повноважень;
 • осіб, яким ТЕРМАСТІЛ зобов'язаний їх передати з метою дотримання законодавства України;
 • осіб, яким ТЕРМАСТІЛ передає персональні дані з метою виконання договору із суб'єктом персональних даних;
 • осіб, яким ТЕРМАСТІЛ доручає опрацювання персональних даних;
 • правонаступникам ТЕРМАСТІЛ за його реорганізації;
 • інших осіб, за згодою суб'єкта персональних даних.

6.5. ТЕРМАСТІЛ не має права повідомляти персональні дані Відвідувача Сайту з комерційною метою без його згоди. Обробка персональних даних Відвідувача з метою просування товарів, робіт, послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів із потенційним споживачем за допомогою засобів зв'язку допускається лише за попередньою згодою Відвідувача.

6.6. ТЕРМАСТІЛ зобов'язується попередити осіб, які отримали персональні дані Відвідувача, про те, що ці дані можуть бути використані лише з метою, для якої вони повідомлені, та вимагати від цих осіб підтвердження того, що це правило дотримано.

6.7. Особи, які отримали персональні дані Відвідувача, зобов'язані дотримуватися режиму таємності (конфіденційності).

6.8. ТЕРМАСТІЛ обробляє та проводить заходи щодо захисту персональних даних Відвідувачів Сайту відповідно до положень цієї Політики, а також інших документів, виданих в ТЕРМАСТІЛ.

7. Забезпечення захисту та безпеки персональних даних

7.1. ТЕРМАСТІЛ застосовує відповідні стандарти технологічної та операційної безпеки для захисту інформації, яку надає Відвідувачам Сайту, від несанкціонованого доступу, розкриття, спотворення, блокування або знищення.

7.2. До заходів, які застосовуються до ТЕРМАСТІЛ відносяться:

 • призначення відповідальної особи за організацію обробки персональних даних;
 • застосування правових, технічних та організаційних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних;
 • оцінки шкоди, яка може бути заподіяна суб'єктам персональних даних у разі порушення вимог законодавства, співвідношення шкоди та вживаних ТЕРМАСТІЛ заходів безпеки;
 • використання охоронюваних приміщень з розмежованим доступом для розміщення серверів інформаційних систем персональних даних, а також використання шаф, що замикаються, для зберігання паперових носіїв персональних даних;
 • ознайомлення працівників ТЕРМАСТІЛ, які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних, з положеннями законодавства України про персональні дані;
 • контроль за заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних.

7.3. Доступ до персональних даних надається лише уповноваженим співробітникам ТЕРМАСТІЛ, які взяли на себе зобов'язання зберігати конфіденційність такої інформації.

8. Зберігання персональних даних

8.1. Персональні дані Відвідувачів Сайту зберігаються протягом періоду, необхідного для цілей, у яких такі дані були надані або протягом періоду, передбаченого законодавством.

8.2. Для досягнення цілей/закінчення періоду для обробки персональних даних персональні дані Відвідувачів Сайту знищуються.

9. Інформація журналу, технології «cookies» та «web beacons»

9.1. Сайт ТЕРМАСТІЛ проводить збір типової інформації журналу сеансу, включаючи IP-адресу, тип та мову оглядача, а також дані про час відвідування та адресу веб-сайтів, з яких здійснювався перехід за посиланнями. З метою забезпечення ефективного управління Сайтом та сприяння в налаштуванні інтерфейсу користувача ТЕРМАСТІЛ може використовувати файли cookies (невеликі за розміром текстові файли, що зберігаються в браузері відвідувача) або web beacons (веб-маяки — електронні зображення) спільно з tracking pixels (пікселі стеження), що дозволяють Сайту робити підрахунок кількості відвідувачів, що зайшли на певну сторінку, і забезпечувати доступ до певних cookie-файлів.

Зібрана типова інформація використовується виключно для статистичних цілей. ТЕРМАСТІЛ не використовує персональні дані для особистої ідентифікації будь-кого з Відвідувачів. Однак при авторизації зареєстрованих Відвідувачів на Сайті ,ТЕРМАСТІЛ може використовувати цю інформацію у поєднанні з відомостями, одержуваними завдяки засобам аналізу даних та cookie-файлам для того, щоб проаналізувати, як відвідувачі використовують Сайт.

9.2. Використовуючи Сайт, Відвідувач дає свою згоду на те, щоб ТЕРМАСТІЛ міг завантажувати cookie-файли на пристрій Відвідувача згідно з описаними вище умовами.

9.3. Відвідувач має можливість керувати cookie-файлами, звернувшись до налаштувань браузера. У разі видалення cookie-файлів будуть видалені всі дані про переваги відвідувача, включаючи перевагу про відмову від використання cookie-файлів. У разі блокування cookie-файлів зміни можуть відобразитися на інтерфейсі користувача, і деякі компоненти Сайту можуть стати недоступними.

10. Заключні положення

10.1.Ця Політика підлягає зміні або доповненню у випадках внесення відповідних змін або доповнень до чинного законодавства України про персональні дані, а також може бути змінена у будь-який час на розсуд ТЕРМАСТІЛ. Чинна редакція Політики в ТЕРМАСТІЛ завжди доступна для перегляду необмеженим колом осіб на сайті за постійною адресою: http://thermasteel.ua/about/privacy.

10.2. Усі відносини за участю ТЕРМАСТІЛ, що стосуються обробки та захисту персональних даних та не отримали безпосереднього відображення у цій Політиці, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України щодо персональних даних.

10.3. Контроль за виконанням вимог цієї Політики здійснюється особою, яка відповідає за організацію обробки персональних даних ТЕРМАСТІЛ.

12.06.2018

Компанія "ТЕРМАСТІЛ" © 2006 -

Продовжуючи переглядати www.thermasteel.ua, ви підтверджуєте, що погоджуєтесь з Політикою конфіденційності
Згоден